SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/032 | Kadarkút Fő u. 1.

Intézmény logo

Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola

HírekKözérdekű adatokFelvételi eljárásrendKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

 

                                                                                                                 IKTATÓSZÁM: NSZFH/kaszc-jalics/000763-5/2022

    

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző

Iskola és Szakiskola

 

 

 

 

Házirend

           2022-2023.

 

 

Tartalomjegyzék

 

1.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE.. 3

1.1. Az iskola működésének rendje. 3

1.2. Helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök használati rendje. 4

1.3. A vezetők benntartózkodási rendje. 5

1.4.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevetési-oktatási intézménnyel 5

1.5. Járványügyi intézkedések. 5

1.6.Az iskolaőr szerepe. 5

 1. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI, JOGAI. 6

2.1. A tanuló kötelességei 6

2.2. A tanuló jogai 6

3.TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSA.. 8

 1. A TANULÓK, KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁJA.. 10

5.A SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE.. 10

7.AZ ÜNNEPÉLYEK,  MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK.. 11

8.A TESTNEVELÉS ÓRÁK RENDJE.. 11

9.ISKOLAI GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK RENDJE.. 12

10.A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI. 12

11.A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI  12

12.A TANULÓ JUTTATÁSAI. 14

13.TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS ELOSZTÁS RENDJE.. 15

14.TANTÁRGYVÁLASZTÁSSAL, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK   16

15.TEENDŐK BALESET ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉY ESETÉN.. 16

 1. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 17

17.A DIÁKÖNKORMÁNYZAT.. 17

18.AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT MAGATARTÁS. 17

19.................................................................................................................. ÉTKEZTETÉS. 18

 1. JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK.. 19

 

 

 

Jelen házirend a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, illetve a 12/2020. (II.7) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján készült. Tartalmazza a tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. Hatályos az iskola teljes területén az iskola nyitva tartási ideje alatt a tanítási órákon és a szabadidőben, a tanítási órákon kívül szervezett iskolai programokon, illetve a szakmai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, amennyiben a részvétel az iskola szervezésében történik.

A házirendet az iskola igazgatója készíti el, és az oktatói testület fogadja el. Elfogadáskor, illetve módosításkor a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A házirend megtekinthető az iskola honlapján, nyomtatott formában megtalálható az iskola igazgatójánál, az oktatói szobában és az osztálytermekben.

 

 

1.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

 

1.1. Az iskola működésének rendje

 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától este 20.00 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tantervek alapján 7.00 és 20.00 óra között kell megszervezni.

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 5-15 perc.

 

Csengetési rend

1. óra:

8.00-8.45

szünet: 15 perc

2. óra:

9.00-9.45

szünet: 10 perc

3. óra:

9.55-10. 40

szünet: 10 perc

4. óra:

10.50-11.35

szünet: 10 perc

5. óra:

11.45-12.30

szünet: 5 perc

6. óra:

12.35-13.20

szünet: 5 perc

7. óra:

13.25-14.10

szünet: 5 perc

8. óra:

14.15-15.00

szünet: 5 perc

9. óra:

15.15-16.00

szünet: 5 perc

 

A tanórára csengetés után érkező tanuló (kivétel közlekedési nehézség) későnek számít, amit az e-KRETA elektronikus napló felületére be kell jegyezni.

Korábbi távozásra a szülő írásbeli kérése alapján az igazgató engedélyével van csak lehetőség. A tanítás befejezéséig az iskola területe – a szakmai oktatást kivéve - csak oktatói, osztályfőnöki (illetve vezetői, vagy helyettesi) engedéllyel hagyható el. Szünetben tilos az utcán tartózkodni!

Csengetéskor a tanulók a kijelölt osztályteremben, zárt terem esetén a terem előtt csendben és fegyelmezetten várják az oktatót. Ha a becsengetés után 5 perc elteltével sem érkezik oktató a csoporthoz, akkor a csoport köteles ezt jelezni az igazgatóhelyettesi irodában vagy a tanáriban.

Egy osztály egy nap maximum két témazáró jellegű nagydolgozatot és egy röpdolgozatot írhat, melyet a szaktanár 14 munkanapon belül köteles kijavítani.

Az iskolában reggel 7.30 órától és az óraközi szünetek idején oktatói ügyelet működik.

Az ügyeletes oktató köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi, tűzvédelmi és járványügyi szabályok betartását ellenőrizni. A délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó oktató a felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. A tanórán kívüli foglalkozásokat 14.00 órától 18.00 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. Szorgalmi időben az oktatók és tanulók hivatalos ügyeiket az iskolatitkári irodában 7.30 és 16.30 óra között intézhetik. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári szünetben irodai ügyelet működik.

Az iskolába kerékpárral, motorkerékpárral, autóval csak saját felelősségre járhat a tanuló, az esetleges károkért az iskola nem vállal felelősséget.

 

1.2. Helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök használati rendje

 

Az iskola helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
 • a tűz- és balesetvédelmi, járványügyi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért
 • az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit, eszközeit csak oktatók felügyeletével használhatják.

TILOS:

 • az iskola szellemiségét, az oktatók és diáktársak ízlését zavaró, az illemszabályokat sértő ruházat viselése az iskolában
 • a tantermekben elhelyezett számítógépeket, tévéket a tanulónak használni és rongálni
 • szemetet hagyni a padban
 • tökmagot, szotyolát fogyasztani az iskola területén
 • mobiltelefont, tabletet, laptopot, hangszórót, egyéb kommunikációs eszközt az órán/foglalkozáson engedély nélkül bekapcsolt állapotban tartani
 • hang- és képfelvételek készíteni
 • tanórán és egyéb iskolai rendezvényeken rágógumizni
 • mások értékeit eltulajdonítani
 • az iskola területén dohányozni
 • szeszesitalt, kábítószert és egyéb tudatmódosító szert behozni, fogyasztani, terjeszteni
 • a testi épséget veszélyeztető, fenyegetésre alkalmas tárgyat (kés, boxer, petárda, csúzli, fegyver, stb.), tiltott jelképet, tűz-és balesetveszélyes anyagot behozni az iskolába

A tanulók értéktárgyaiért az iskola nem vállal felelősséget!

 

1.3. A vezetők benntartózkodási rendje

 

Az intézményben legalább egy vezető tartózkodik reggel 8:00-tól délután 16:00 óráig. A legalább egy hétig tartó szünetek egyik munkanapján délig (a nyári szünetben hétfői napokon) legalább egy vezető, illetve egy adminisztratív személy tartózkodik az intézményben.

 

1.4.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevetési-oktatási intézménnyel

 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat/iskolaőr ellenőrzi, értesíti a keresett személyt, akit a látogatónak a portánál kell megvárnia.

Külső személyek nagyobb létszámot érintő benntartózkodása esetén az intézmény vezetősége külön eligazító csoportot szervezhet a dolgozók és tanulók köréből. Szükség esetén az iskola vezetője elrendelheti vagyonvédelmi szervezet alkalmazását egy-egy rendezvény időtartamára.

 

1.5. Járványügyi intézkedések

Intézményünk alkalmazottai és tanulói kötelesek betartani a külön dokumentumban foglalt járványügyi intézkedéseket, melyeket az iskolavezetés folyamatosan aktualizál a Járványügyi intézkedési tervben.

 

1.6.Az iskolaőr szerepe

 1. szeptember 1-jétől intézményünk rendjének fenntartását iskolaőr segíti. Az iskolaőr - fegyverhasználati jog nélkül - kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény oktatói, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai a feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

 

 1. 2. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI, JOGAI

 

 

2.1. A tanuló kötelességei

A tanuló kötelessége:

 • hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, illetve a szakmai gyakorlatokon.
 • képességeinek megfelelően rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének
 • lehetőségeihez mérten aktívan részt vegyen a tantermen kívüli online oktatásban
 • az oktatásra magával hozza a szükséges és előírt felszerelést
 • ismerje az iskolai hagyományokat
 • betartsa a balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és járványügyi előírásokat
 • megtérítse az általa szándékosan okozott kárt
 1. § A tanuló kötelessége, hogy
 2. életkorához és fejlettségéhez, továbbá szakképző intézményi és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, oktató felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a foglalkozások és a rendezvények előkészítésében, lezárásában,
 3. megtartsa a szakképző intézmény helyiségei és a szakképző intézményhez tartozó területek használati rendjét, a szakirányú oktatás rendjét, a szakképző intézmény szabályzatainak előírásait,
 4. megtartsa a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában és házirendjében foglaltakat.

 

 1. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, felszereléseit.
 2. A tanuló kötelessége, hogy a szakképző intézmény oktatói és más alkalmazottai, továbbá a tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.

 

2.2. A tanuló jogai

 

 1. § A tanulónak joga van arra, hogy
 2. - a szakképző intézmény szakmai programjának keretei között - válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá oktatók közül,
 3. kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai beszámítását,
 4. igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközöket, a szakképző intézmény létesítményeit és a szakképző intézményi könyvtári szolgáltatást,
 5. lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a szakképző intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során,
 6. vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását,
 7. kollégiumi ellátásban részesüljön,
 8. kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról,
 9. jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
 10. i) kérje az átvételét másik szakképző intézménybe vagy köznevelési intézménybe,
  j)  képességeit, érdeklődését és adottságait figyelembe véve tovább tanuljon.
 11. (1) A tanulónak joga van arra, hogy

 

 1. a szakképző intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 2. állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a tanulónak joga van arra, hogy

 1. a) a szakképző intézményben, családja anyagi helyzetétől függően – jogszabályban meghatározott esetekben - kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre,
 2. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 3. kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön.
 4. (1) A tanulónak joga van arra, hogy

 

 1. részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
 2. hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról,
 3. az oktatási jogok biztosához forduljon,
 4. jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.

(2) A tanulónak joga van arra, hogy az állami szakképző intézményben fakultatív hitoktatásban részesüljön.

 1. A tanulónak joga van arra, hogy
 2. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az oktatók munkájáról, a szakképző intézmény működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben
 3. javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon,
 4. iskolai művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök létrehozását kezdeményezze, annak tagja legyen vagy más módon részt vegyen annak munkájában,
 5. személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 6. választó és választható legyen a diákképviseletbe,
 7. a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem orvoslását.

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

 

 

3.TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSA

 

 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor a hiányzásról haladéktalanul (még aznap) értesíteni kell az iskolát. A mulasztását igazolnia kell.

A mulasztás igazolását a visszaérkezés napján be kell mutatni - elektronikus forma is elfogadható - az osztályfőnöknek. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a hiányzás igazolatlannak minősül.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

 1. a tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének írásbeli kérelmére - engedélyt kapott a távolmaradásra (A szülő/törvényes képviselő tanévenként 3 napot igazolhat.)
 2. Az osztályfőnök a szülő/törvényes képviselő kérésére további 3 napot igazolhat. (Az ezen felüli hiányzást csak igazgatói engedéllyel igazolhat a szülő, előzetes írásbeli kérelem alapján.)
 3. a tanuló beteg volt, és azt hivatalos orvosi igazolással igazolja,
 4. a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
 5. a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a fogadó intézmény által kiállított igazolással igazolja,
 6. a tanuló a technikum utolsó két évfolyamán - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - továbbtanulási célú rendezvényen vesz részt, feltéve, ha a részvételt a szervező által kiállított igazolással igazolja.
 7. a tanulót a gyakorlati képzőhely, sportegyesület írásban kikéri
 8. a tanuló versenyen, iskolai kiránduláson, illetve az iskola érdekét szolgáló egyéb programon vesz részt. Ha a tanuló a foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Ha ez az idő eléri a foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan foglalkozásnak minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról.
 9. §

-  (1) A szakképző intézmény köteles a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a tanköteles tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a szakképző intézmény értesítése eredménytelen maradt és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles tanuló törvényes képviselőjét.

- (2) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az igazgató - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a család- és gyermekjóléti szolgálat a szakképző intézmény és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan mulasztást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

- (3) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével-, valamint ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes képviselője értesítésében, továbbá a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt foglalkozást, az igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

 1. § Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást és a szakképző intézmény eleget tett a 163.§-ban meghatározott értesítési kötelezettségének.

 

 

 1. 4. A TANULÓK, KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁJA

 

 

Az intézmény folyamatosan tájékoztatja a tanulókat az őket érintő aktuális eseményekről, feladatokról.

A tájékoztatás alkalmazott formái:

 • tanóra/osztályfőnöki óra
 • diákönkormányzati megbeszélés
 • iskolagyűlés
 • e-KRETA elektronikus napló
 • az iskola honlapja (kszcjalics-hu.webnode2.hu)
 • az iskola facebook felülete

A személyes fórumokon a tanuló szóban vagy írásban kérhet tájékoztatást az öt érdeklő és öt érintő kérdésekkel kapcsolatban. A feltett kérdésekre 30 napon belül  érdemi választ kell kapnia.

 

5.A SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE

 

A szülőt/törvényes képviselőt a tanuló tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmáról, az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről, az aktuális információkról elsősorban az e-KRETA elektronikus naplón keresztül tájékoztatja az iskola. A felület megnyitásához minden szülő elérési kódot kap a beiratkozáskor. Ezen kívül informálódhat az iskola honlapján, facebook oldalán, szükség esetén hivatalos levél útján is. Az intézmény oktatói a szülői értekezleteken és a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők/törvényes képviselők számára.

A szülői értekezletek időpontja: szeptember és február hónapokban.  A fogadóórák időpontja: minden hónap első keddje: 14.00 -15.00 óra között.

6.A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA

 

A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola-egészségügyi szolgálat alkalmazottjaival (iskolaorvos, asszisztens, védőnő), akik megszervezik a tanulók jogszabályban meghatározott egészségügyi vizsgálatait. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel. Rendelési idő: kedd 8.00-11.00 óráig.

Az iskolaorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

 • belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,
 • szemészet: évente egy alkalommal,
 • a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,

 

 • a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett, higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát

    évente 2 alkalommal.

Ezen vizsgálatokon a megjelenés kötelező. A tanulónak lehetősége van az iskolapszichológus szolgáltatásait igénybe venni.

 

 

7.AZ ÜNNEPÉLYEK,  MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

 

Az iskola névadója: JÁLICS ERNŐ

Emlékének, sírjának ápolása a DÖK szervezésében történik a Jálics napon - minden év március 13-án, Jálics Ernő születésének évfordulóján.

Az iskolai egyenruha:

 • lányoknak: sötét alj, fehér blúz
 • fiúknak: sötét nadrág, fehér ing

Az iskolai egyenruha kötelező viselésének alkalmai: iskolai ünnepélyek, versenyek, az iskola képviselete rendezvényeken.

8.A TESTNEVELÉS ÓRÁK RENDJE

 

Testnevelés órán felmentés csak orvosi igazolásra, illetve félévenként 1 -1 alkalommal a szülő/törvényes képviselő, vagy a tanuló kérésére adható.

Kötelező felszerelés: tiszta póló, rövid, vagy hosszú nadrág és tornacipő, mely nem lehet az utcai viselet. Amennyiben a tanulónak nincsen felszerelése az órán, a tantárgy speciális helyzetéből adódóan órai munkája elégtelen érdemjeggyel értékelendő a harmadik eset után. A tornaterem használata csak tanári felügyelettel engedélyezett.

9.ISKOLAI GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK RENDJE

 

Az iskolai keretek között szervezett gyakorlati foglalkozások a cukrász tanműhelyben, illetve a pincér kabinet teremben zajlanak. Ezen helyiségek használata kizárólag a gyakorlati foglalkozást vezető oktató jelenlétében engedélyezett. Kötelező felszerelés: a szakmákhoz előírt munkaruha és cipő.

Amennyiben a tanulónak nincs felszerelése a foglalkozásokon, a foglalkozás speciális jellegéből adódóan órai munkája elégtelen érdemjeggyel értékelendő a második eset után.

 

 

10.A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI

 

Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulókat, akik:

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el
 • kitartó szorgalmat tanúsítanak
 • tanulmányi versenyen, sportversenyen, szakmai versenyen eredményesen szerepelnek

 

 • példamutató közösségi és kulturális munkát végeznek.

A jutalmak lehetséges formái:

 • oktatói dicséret
 • osztályfőnöki dicséret
 • igazgatói dicséret
 • oktatói testületi dicséret
 • oklevél
 • jutalomkönyv
 • kirándulásokon való részvétel
 • „Év TANULÓJA"- díj az oktatói testület szavazata alapján

11.A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI

 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, akkor fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül.

Oktatói figyelmeztetést von maga után:

 • a tanóra zavarása
 • a tanulmányi munka súlyos elhanyagolása
 • az oktatói munka akadályozása
 • tiszteletlen magatartás az oktatóval szemben
 • a szaktanterem engedély nélküli elhagyása
 • durva, trágár beszéd

 

Osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után:

 • 3 oktatói figyelmeztetés megléte
 • az iskola épületének engedély nélküli elhagyása
 • az egyenruhától eltérő ruházat viselése az iskolai ünnepélyen
 • szemérmetlen magatartás (csókolózás, ölelkezés, stb.)
 • az iskola létesítményeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkozás
 • az iskola alkalmazottainak, diáktársak emberi méltóságának megsértése

 

 Osztályfőnöki intést von maga után:

 • ha a tanuló már kapott osztályfőnöki figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni

 

 Osztályfőnöki megrovást von maga után:

 • ha a tanuló már kapott osztályfőnöki intést és újabb büntetést kell kiszabni

 

Igazgatói figyelmeztetést von maga után:

 • ha a tanuló már kapott osztályfőnöki megrovást és újabb büntetést kell kiszabni
 • az iskola területén való dohányzás
 • mások jogainak vagy emberi méltóságának súlyos megsértése

 

 • alkohol fogyasztása tanítási időben, az iskola épületében, iskolai rendezvényeken, kirándulásokon
 • saját és mások testi épségének veszélyeztetése
 • az iskola létesítményeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő szándékos károkozás
 • kábítószer birtoklása, fogyasztása, terjesztése
 • agresszív viselkedés, másik tanuló bántalmazása
 • mások értékeinek eltulajdonítása
 • hamisítás

 

 Igazgatói intést von maga után:

 • ha a tanuló már kapott igazgatói figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni

 

 Igazgatói megrovást von maga után:

 • ha a tanulónak már van igazgatói intése és újabb büntetést kell kiszabni

 

 Oktatótestületi figyelmeztetést von maga után:

 • ha a tanulónak már van igazgatói megrovása

 

Az írásbeli figyelmeztetéseket az e-KRETA elektronikus naplóba be kell vezetni. Oktatói figyelmeztetés kivételével a többi fokozatból csak egy adható egy tanévben.

Indokolt esetben a büntetési fokozatok sorrendjének betartásától el kell tekinteni és a súlyosabb büntetést kell kiszabni. Súlyos kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárás indítható az elkövető tanuló ellen az oktatói testület kezdeményezésére. A testi sértés, fenyegetés, zsarolás fegyelmi eljárást von maga után.

A fegyelmi eljárást a 12/2020. (II.7) Korm. rendelet a szakképzési törvényről szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály alapján kell lefolytatni. A fegyelmi bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

 • felmentő határozat
 • megrovás
 • meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
 • áthelyezés másik osztályba, csoportba vagy iskolába
 • kizárás a szakképző intézményből

 

 

12.A TANULÓ JUTTATÁSAI

 1. Az Szkt. 59. •§ (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.
 2. (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege

 

 1. a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka,
 2. a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának

 

 1. öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00­2,99 között van,
 2. tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között van,

 

 1. huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van,
 2. harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

 (3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

 1. Az Szkt. 59. § (1) bekezdés

 

 1. pontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának
 2. nyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van,

 

 1. száztíz százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van,
 2. száznegyvenöt százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van,
 3. száznyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.
 4. (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban résztvevő olyan tanuló pályázhat, aki:

 

 1. hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

 

 • A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka.
 • A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.
 • A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.
 • A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

 

 

13.TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS ELOSZTÁS RENDJE

 

A középiskola minden tanulója ingyenes tankönyvellátásban részesül. Az igazgató által megbízott tankönyvfelelős a munkaközösségek véleményének kikérésével minden évben elkészíti a tankönyvrendelést. A megérkezett tankönyveket és segédanyagokat beleltározza és tárolja.

Szeptember első heteiben a szükséges tankönyveket kiosztja a tanulóknak, akik aláírásukkal igazolják azok átvételét. A használat során a tanulók kötelesek megóvni a kapott taneszközöket. A tanulmányok befejezésekor ezeket kötelesek az intézménynek visszaszolgáltatni. Elvesztett, vagy rongált taneszközök esetében kötelesek annak ellenértékét megtéríteni.

 

 

14.TANTÁRGYVÁLASZTÁSSAL, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

 

   A tanulók a beiratkozás során a beiratkozási lapon megjelölik az általuk választott idegen nyelvet (angol vagy német). Az érettségi előtt álló tanulók eldönthetik, hogy a kötelező érettségi tantárgyakon kívül mely tantárgyakból kívánnak érettségi vizsgát tenni (informatika, komplex természettudomány és testnevelés tárgyakból választhatnak). Lehetőségük van emelt szintű érettségi vizsga letételére is. A technikusi képzésben az előrehozott érettségi vizsga letétele biztosított. Módosításra az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján kaphat engedélyt a tanuló.

 

 

15.TEENDŐK BALESET ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉY ESETÉN

 

Ha a tanuló balesetet, sérülést, rosszullétet észlel, akkor azt azonnal jeleznie kell az órát/foglalkozást tartó oktatónak. Az oktató értesíti az iskolavezetést az esetről, aki szükség szerint orvost vagy mentőt hív.

Bombariadó esetén a telefonhívást fogadó személy teendői:

 • A hívás alatt megfigyeli a hívó személy főbb jellemzőit (az illető neme, körülbelüli kora, beszédstílusa, stb.).
 • Még a hívás során megpróbálja értesíteni az intézmény vezetőjét vagy valamelyik helyettesét a rendőrség mielőbbi tájékoztatása céljából, ha ez nem lehetséges, akkor mindjárt a telefonhívás befejezése után teszi meg ezt.
 • A hívás után - a későbbi esetleges beazonosíthatóság miatt - nem helyezi vissza a telefonkagylót, hanem azt a készülék mellé teszi.
 • A hívás után feljegyzi a hívás idejét és a bejelentő főbb jellemzőit.

Az igazgató feladatai a bejelentés kapcsán:

 • Az igazgató (vagy távolléte esetén valamelyik helyettese) miután tudomást szerzett a bejelentésről, haladéktalanul értesíti a rendőrség illetékesét az eseményről. A rendőrség felelős vezetőjének utasításai szerint a lehető legrövidebb időn belül kiürítteti az intézményt. A következő utasításig biztosítja a tanulók és a dolgozók elhelyezését.
 • A közvetlen veszély elhárítása után meghatározza a további munkarendet. Tűzriadó vagy tűz esetén a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

A tanuló a menekülési útvonalon a lehető legrövidebb idő alatt köteles az épületet elhagyni az oktató irányításának megfelelően.

 

 

 1. 1 AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI

 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

 • szakkörök
 • diáksportkör
 • felzárkóztató foglalkozások
 • tehetséggondozó foglalkozások

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások órakeretét minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A házirend betartása ezen foglalkozásokon is kötelező.

 

 

17.A DIÁKÖNKORMÁNYZAT

 

A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzat működik intézményünkben. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét valamennyi, a jogszabályban előírt kérdésekben ki kell kérni (Házirend, SZMSZ). A diákönkormányzat dönt egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról.

 

18.AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT MAGATARTÁS

 

Az iskola által szervezett, kötelező iskolán kívüli rendezvényeken, programokon résztvevő tanulónak a kulturált viselkedés szabályai szerint kell tevékenységét végeznie.

A helyhez és az alkalomhoz illő ruházatot kell viselnie. Óvnia kell környezetét, a reá bízott eszközöket, a természeti és történelmi értékeket. Az oktatókkal megbeszélt szabályokat a tanulóknak kötelességük betartani, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a tanuló kizárható a programokból, és fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesítendő. Minden tanulóval szemben elvárás, hogy iskolán kívüli magatartásával ne rontsa az iskola hírnevét.

 1. ÉTKEZTETÉS

 

A kollégista, illetve menzás tanulók étkeztetése a Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium ebédlőjében történik a számukra meghatározott idősávban. A kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumokat iskolánk igazgatóhelyetteséhez kell eljuttatni. A térítési díjak befizetése előre történik minden hónap 5. napjáig. Ha nem történik meg a befizetés, illetve a fennálló tartozás nincs kiegyenlítve, akkor a tanuló nem étkezhet. Az ebédlőben étkező tanulók kötelesek a kulturált étkezés és a házirend szabályait betartani.

 1. 2 JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK

 


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola

Kadarkút Fő u. 1.

Telefon: +36 82 950 566

E-mail: kszcjalics@gmail.com

OM azonosító: 203027/032


2024Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola